Bāriņtiesas informēšana par iespējamo apdraudējumu bērnam un personas sodāmības faktu

Brīvības atņemšanas iestādes administrācija un Valsts probācijas dienests informē bāriņtiesu par notiesāto, kas izcieš sodu par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību, vai par probācijas klientu, kas atrodas Valsts probācijas dienesta uzraudzībā un ir notiesāts par tīšiem vardarbīgiem noziedzīgiem nodarījumiem vai noziedzīgiem nodarījumiem pret dzimumneaizskaramību un tikumību, ja šā klienta uzraudzības gaitā iegūtās ziņas rada pamatotas aizdomas par bērna veselības, dzīvības un pilnvērtīgas attīstības apdraudējuma iespējamību un probācijas klients dzīvo vai plāno dzīvot ģimenē, kurā ir bērni (Latvijas sodu izpildes kodeksa 112.2pants, Valsts probācijas dienesta likuma 18.1pants).

Bāriņtiesai pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nekavējoties jāinformē bērna vecāks, aizbildnis, audžuģimene vai viesģimene par tās personas sodāmības faktu, ar kuru tai ir nedalīta saimniecība. Bāriņtiesai ir pienākums apmeklēt attiecīgo ģimeni un informēt bērna vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas, kas rada šādu apdraudējumu, sodāmības faktu. Par vecāka, aizbildņa, audžuģimenes vai viesģimenes informēšanu tiek sastādīts sarunas protokols (Bāriņtiesu likuma 44.1pants).