Aizbildnība

Tēvs un māte uz aizgādības tiesību pamata ir sava nepilngadīgā bērna dabiskie aizbildņi.

Brīdī, kad bērnam jāmeklē jauna mājvieta, pirmais, kas bāriņtiesas darbiniekam jāizvērtē ― kas varētu kļūt par aizbildni. Aizbildnību nodibina pār nepilngadīgajiem.

Aizbildnis ir persona, kas iecelta vai apstiprināta Civillikumā noteiktajā kārtībā, lai nodrošinātu bērna tiesību un interešu aizsardzību. Aizbildnis aizvieto saviem aizbilstamajiem vecākus, kā arī pārstāv bērnu personiskajās un mantiskajās attiecībās. Bāriņtiesa var iecelt bērnam aizbildni, ja:

 1. bērna vecāki nav zināmi;
 2. vecāki ir pazuduši vai miruši;
 3. ilgstošas slimības gadījumā nespēj realizēt aizgādību;
 4. vecākiem atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības.

Par aizbildni var būt gan bērna tuvinieks, gan cita persona. Persona, kura vēlas kļūt par aizbildni, bāriņtiesā iesniedz iesniegumu. Bāriņtiesa informē, kādi dokumenti iesniedzami papildus. Bāriņtiesa izvērtē, vai personai piemīt vajadzīgās spējas un īpašības.

Par aizbildņiem nevar būt:

 1. personas, kas atrodas aizgādnībā;
 2. personas, kam jau reiz ar tiesas spriedumu atņemtas aizgādības tiesības un kas atceltas no aizbildnības nekārtīgas aizbildņa pienākumu izpildīšanas dēļ;
 3. personas, kas atzītas par maksātnespējīgiem parādniekiem;
 4. personas, ko vecāki testamentā noraidījuši no aizbildnības pār saviem palikušajiem nepilngadīgajiem;
 5. personas, kuru intereses acīm redzami runā pretim svarīgām aizbilstamā interesēm;
 6. tās bāriņtiesas locekļi, kura pārzina attiecīgo aizbildnību;
 7. ārvalstnieki, izņemot gadījumus, kad aizbildnību nodibina pār viņu valsts pilsoņiem vai viņi ir tuvi bērna radinieki;
 8. nepilngadīgas personas.

Aizbildnim jādzīvo tajā pašā pilsētā vai pagastā, kur dzīvo aizbilstamais, tikai izņēmuma gadījumos, kad apstākļi to prasa, bāriņtiesa var pielaist par aizbildņiem arī citur dzīvojošas personas.

Aizbildnis saņem:

 • valsts sociālo pabalstu par katru aizbildnībā esošo bērnu 32 latus mēnesī, kas paredzēts bērna uzturam;
 • valsts sociālos pabalstus bērna uzturam, kas paredzēti ģimenēm ar bērniem;
 • atlīdzību par aizbildņa pienākumu pildīšanu 38 latus mēnesī. Atlīdzība nav atkarīga no aizbildnībā esošo bērnu skaita, tā ir “samaksa” par aizbildņa darbu.

Bērnam augot aizbildņa ģimenē, netiek zaudēts bērna priekšstats par ģimeni, bērns nonāk vairāk vai mazāk pazīstamu cilvēku aprūpē. Darba prakse liecina, ka visbiežāk par aizbildņiem tiek iecelti bērna vecvecāki, jo citi radinieki ir pasīvāki uzņemties šos nebūt ne vienkāršos pienākumus. Dažkārt jāsecina, ka vecvecāki, kas pieļāvuši kļūdas savu bērnu audzināšanā, lai arī vēlas kļūt par mazbērnu aizbildņiem, ne vienmēr par tādiem var kļūt.

Dažkārt vecvecāks sava cienījamā vecuma dēļ nespēj adekvāti novērtēt pusaudža vajadzības, un, lai arī viņš vēlētos kļūt par aizbildni, bāriņtiesai rūpīgi jāizvērtē iespējamie riski.

Nereti aizbildnim un atbildīgajam bāriņtiesas darbiniekam izveidojas veiksmīga sadarbība, un bieži vien bāriņtiesas darbinieki kļūst par aizbildņu padomdevējiem un tuviem cilvēkiem, ar kuriem var vienkārši izrunāties.