Kur personai vērsties, lai ziņotu par aizdomām par emocionālu un fizisku vardarbību pret bērniem vai par nepietiekošu bērnu aprūpi?

Atbilde:

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 73.panta pirmā daļa paredz katra iedzīvotāja pienākumu sargāt savu un citu bērnu drošību, ziņot policijai, bāriņtiesai vai citai bērnu tiesību aizsardzības institūcijai par jebkādu vardarbību pret bērnu, par viņa tiesību pārkāpumu vai citādu apdraudējumu.

Informāciju par situāciju ģimenē, norādot visus nepieciešamus datus (piemēram, ģimenes locekļu vai bērnu vārdi, uzvārdi, dzīvesvietas adrese), var sniegt attiecīgās pašvaldības bāriņtiesai (kontaktinformāviju iespējams noskaidros arī sadaļā "Par asociāciju/Biedri"), policijai (tālruņa Nr.112) vai Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai (tālruņa Nr.67359128 vai Uzticības tālruņa Nr.116111).