Mantiskie jautājumi

Ar mantu saprot materiālas dabas labumus, ķermeniskas vai bezķermeniskas lietas. Bezķermeniskas lietas ietver personiskās, lietu un saistību tiesības, bet ķermeniskās lietas iedala kustamās un nekustamās lietās. Bāriņtiesas loma bērnu un rīcībnespējīgo personu mantisko interešu aizstāvībā un nodrošināšanā ir ļoti būtiska.

Bāriņtiesa, aizstāvot bērna mantiskās intereses:

 1. lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt bērna vārdā viņam piekritušo mantojumu;
 2. lemj par bērnam piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 3. lemj par mantojuma sadalīšanu, bērna mantas (ja tās vērtība nepārsniedz 10 000 latu) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 4. lemj par bērnam piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 10 000 latu) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 5. lemj par īpašuma iegūšanu bērnam;
 6. ieceļ aizbildni tiesisku darījumu noslēgšanai starp bērnu un vecākiem;
 7. lemj par mantojuma pārvaldīšanas un lietošanas tiesību atņemšanu, ja pārdzīvojušais laulātais bērnam piekritušo mantojumu pārvalda vai lieto nekārtīgi;
 8. lemj par vecāka atstādināšanu no bērna mantas pārvaldības, ja vecāks pārvalda bērna mantu neatbilstoši bērna interesēm;
 9. veic citus bērna mantisko tiesību aizsardzības pasākumus.

Bāriņtiesa, aizstāvot rīcībnespējīgas personas mantiskās intereses:

 1. lemj par atļauju pieņemt vai atraidīt rīcībnespējīgai personai piekritušo mantojumu;
 2. lemj par rīcībnespējīgai personai piederošās mantas pārdošanu par tirgus vērtību vai izsolē;
 3. lemj par rīcībnespējīgai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība nepārsniedz 10 000 latu) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām;
 4. lemj par rīcībnespējīgai personai piederoša nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 10 000 latu) atsavināšanas, ieķīlāšanas vai apgrūtināšanas ar citām lietu tiesībām lietderīgumu;
 5. lemj par īpašuma iegūšanu rīcībnespējīgai personai;
 6. seko, lai aizgādnis nerīkojas ar rīcībnespējīgai personai piederošu mantu bez bāriņtiesas atļaujas, ja tā saskaņā ar likumu ir nepieciešama;
 7. pārbauda, vai aizgādnis pārvalda aizgādājamā mantu atbilstoši aizgādājamā interesēm un normatīvo aktu prasībām.

Bāriņtiesa uzrauga aizgādņa rīcību aizgādņa pienākumu izpildē un Civillikumā paredzētajos gadījumos atļauj aizgādnim kārtot darījumus.

Piezīme!
Bāriņtiesa, pieņēmusi lēmumu par bērnam vai citai rīcībnespējīgai personai piederošā nekustamā īpašuma (ja tā vērtība pārsniedz 10 000 latu) atsavināšanu, ieķīlāšanu vai apgrūtināšanu ar citām lietu tiesībām, iesniedz lietu izšķiršanai tiesā.

Piekritība mantisko interešu aizsardzība
Lēmumu par atļauju rīkoties ar bērna vai citas rīcībnespējīgas personas mantu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta bērna vecāku vai rīcībnespējīgās personas dzīvesvieta.

Ja bērnam nodibināta viena vecāka atsevišķa aizgādība, lēmumu par atļauju rīkoties ar bērna mantu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta dzīvesvieta tam vecākam, kura atsevišķā aizgādībā bērns atrodas.

Ja bērna vecāku dzīvesvieta ir deklarēta dažādu pašvaldību administratīvajās teritorijās, lēmumu par atļauju rīkoties ar bērna mantu pieņem bāriņtiesa, kuras darbības teritorijā ir deklarēta dzīvesvieta tam vecākam, pie kura bērns dzīvo.