Kādos gadījumos bāriņtiesā var saņemt mediācijas pakalpojumu?

Atbilde:

Mediācija ir brīvprātīgs pārrunu process, kurā neitrāla persona – mediants abas puses diskusiju ceļā veicina izprast konflikta būtību un cēloņus un palīdz meklēt abām pusēm pieņemamus risinājuma variantus. Mediācijas process ir balstīts uz pušu brīvprātības un pašnoteikšanās principu, tas nozīmē, ka vēlme vienoties ir pušu brīvas gribas izpausme. Medianti savā darbā ievēro neitralitāti un konfidencialitāti, neizpaužot procesā saņemto informāciju.

Vēršam uzmanību, ka bērna emocionālā labsajūta un līdz ar to arī attīstības perspektīva vislielākajā mērā atkarīga no vecāku pienākumu pildīšanas un bērna vajadzību izpratnes un respektēšanas, līdz ar to bāriņtiesas kā bērnu tiesību aizsardzības subjekta pienākums ir mēģināt palīdzēt vecākiem savas domstarpības atrisināt mierīgā ceļā, pēc iespējas ātrāk, lai vismazāk ciestu bērna intereses un tiesības uz saskarsmi ar abiem vecākiem. Nepilngadīga bērna vislabākajās interesēs ir vecāku vienošanās par jebkuriem jautājumiem, kas saistīti ar bērna aizgādību, tādēļ gadījumā, ja bērna vecākiem neizdodas savstarpēji vienoties par jautājumiem, kas saistīti ar bērna aizgādības un saskarsmes tiesību īstenošanu, bāriņtiesa rekomendē sekmīgākai vecāku savstarpējās komunikācijas uzlabošanai sākotnēji izmantot mediācijas pakalpojumu, ko izmanto kā ģimenes konfliktsituācijas risināšanas metodi, ja vecāki savstarpēji nevar vienoties par bērnu audzināšanas un aprūpes jautājumiem.

Informācija par mediācijas pakalpojumu un sertificēto mediatoru saraksts ir pieejams mājas lapā www.mediacija.lv.

Informējam, ka bezmaksas mediācijas pakalpojumu Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētās personas var saņemt Rīgas Sociālajā dienestā Rīgas domes Labklājības departamenta pakalpojuma „Mediācijas programmas nodrošināšana ģimenēm krīzes situācijās, rodot pieņemamu konflikta/krīzes situācijas risinājumu visām iesaistītajām pusēm” ietvaros. Vispārīgu informāciju par Rīgas Sociālā dienesta sniegto mediācijas pakalpojumu var saņemt, zvanot pa tālruni 67105139.

Pakalpojuma saņemšanai ir nepieciešams iesniegt attiecīga satura iesniegumu Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā pēc personas faktiskās dzīvesvietas adreses un saņemt Rīgas Sociālā dienesta nosūtījumu attiecīgajam pakalpojumam. Uzzināt par sev vistuvākā teritoriālā centra adresi, var zvanot uz Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048.