Likumi

Latvijas Republikas Satversme

Civillikums

Bāriņtiesu likums

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Administratīvā procesa likums

Civilprocesa likums

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums

Valsts sociālo pabalstu likums

Iesniegumu likums

Dokumentu juridiskā spēka likums

Civilstāvokļa akta reģistrācijas likums

 

Ministru kabineta noteikumi

Bāriņtiesas darbības noteikumi  

Adopcijas kārtība

Audžuģimenes noteikumi

Bērnu obligātā ārstēšana

Sociālās garantijas bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam

Sociālā rehabilitācija no psihoaktīvām vielām atkarīgām personām

Palīdzība bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām

Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība

Bērns šķērso valsts robežu

 

Ētikas kodekss

Lēmums par asociācijas ētikas komisijas izveidi un komisijas sastāvs

Ētikas kodekss