Bāriņtiesas kompetence ārvalstu jautājumos

Bāriņtiesa piedalās un sadarbojas virknē lietās, kuras ir saistītas ar ārvalstīm, proti, tās ir:

1) bērna atgriešanas lietās (kurās ir nepieciešama bērna nogādāšana atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta (Civilprocesa likuma 74.3nodaļa), lietās par bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanu ārvalstī (Civilprocesa likuma 77.1nodaļa), lietās par bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai uz Latviju vai aizturēšanu Latvijā (Civilprocesa likuma 77.2nodaļa));

2) lietās, kurās ir nepieciešams savākt un apmainīties ar informāciju par bērna drošību (Padomes 2003.gada 27.novembra Regulas (EK) Nr.2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr.1347/2000 atcelšanu 55.pants);

3) pierādījumu iegūšanai (Padomes 2001.gada 28.maija Regula (EK) Nr.1206/2001 par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās).

1. Bērna atgriešanas lietas

1.1. Tiesu izpildītājs, saņemot lūgumu par bērna nogādāšanu atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta, lūdz bāriņtiesai noskaidrot bērna dienas režīmu un par to informēt tiesu izpildītāju. Ja vecāks vai cits bērna likumiskais pārstāvis, kurš vēlas, lai bērns tiktu atgriezts attiecīgajā valstī, nepiedalās attiecīgajā procesā, bērns tiek nodots bāriņtiesas pārstāvim. Bāriņtiesa šādās lietās pēc sava ieskata pieaicina psihologu un sadarbībā ar psihologu, ja tāds ir pieaicināts, veic pārrunas ar personām, pie kurām atrodas bērns, lai pārliecinātu atdot bērnu bāriņtiesas pārstāvim (ja bērna vecāks vai attiecīgā personas nepiedalās attiecīgajā procesā), kā arī, lai sagatavotu bērna nogādāšanai atpakaļ uz valsti, kurā ir viņa dzīvesvieta. Bāriņtiesa nodrošina bērna nogādāšanu attiecīgajā valstī, par minēto paziņojot tiesu izpildītājam. Attiecīgo procedūru apmaksā bērna vecāks vai cits bērna likumiskais pārstāvis, kurš vēlas, lai bērns tiktu atgriezts attiecīgajā valstī (Civilprocesa likuma 620.10-620.14pants). 

1.2. Lietās par bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai uz ārvalsti vai aizturēšanu ārvalstī, lai nodrošinātu tāda bērna atgriešanos Latvijā, kura dzīvesvieta ir Latvijā un kuru vecāks ir izvedis uz ārvalsti bez otra vecāka piekrišanas (vai neinformējot otru vecāku) vai lietās, kurās starp vecākiem ir strīds par bērna dzīvesvietas noteikšanu, bāriņtiesa piedalās tiesas sēdē, kurā tiek lemts par bērna atgriešanos Latvijā. Par tiesas pieņemto lēmumu tiek informēta Tieslietu ministrija, kura turpmāk sadarbojas ar attiecīgās ārvalsts kompetento iestādi un kura pēc attiecīgo dokumentu saņemšanas informē bāriņtiesu par ārvalsts tiesas vai kompetentās iestādes lēmumu attiecībā uz bērna iespējamo atgriešanos Latvijā (Civilprocesa likuma 644.7- 644.12pants).

1.3. Uz tiesas sēdi lietās par bērna prettiesisku pārvietošanu pāri robežai uz Latviju vai aizturēšanu Latvijā, lai nodrošinātu tāda bērna atgriešanos attiecīgajā ārvalstī, kura dzīvesvieta ir ārvalstī un kuru vecāks ir izvedis uz Latviju bez otra vecāka piekrišanas (vai neinformējot otru vecāku) vai lietās, kurās starp vecākiem ir strīds par bērna dzīvesvietas noteikšanu, tiek uzaicināts piedalīties bāriņtiesas pārstāvis, kā arī tiek noskaidrots bērna viedoklis, ja bērns ir spējīgs to formulēt (Civilprocesa likuma 644.19pants).

2. Lietās, kad bērns atrodas ārvalstī, bāriņtiesa sadarbojas ar ārvalsts kompetento institūciju, lai savāktu un apmainītos ar informāciju:

1) par situāciju, kādā ir bērns;

2) par notiekošo;

3) par lēmumiem, kas pieņemti attiecībā uz bērnu;

4) lai sniegtu informāciju un palīdzību vecākiem vai citam bērna likumiskajam pārstāvim, un kas prasa savā teritorijā pieņemtu lēmumu atzīšanu un izpildi, jo īpaši attiecībā uz lēmumiem par saskarsmes tiesību un bērna atpakaļatdošanu.

Attiecīgā bāriņtiesas sadarbība ar ārvalstu kompetento iestādi notiek ar Centrālās institūcijas Latvijas Republikā starpniecību, kura attiecīgajās lietās ir Tieslietu ministrija. Sadarbība notiek Padomes 2003.gada 27.novembra Regulas (EK) Nr.2201/2003 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par Regulas (EK) Nr.1347/2000 atcelšanu ietvaros.

3. Savukārt, ja bāriņtiesai ir nepieciešams iegūt informāciju par bērna vecāku, aizbildni (potenciālo aizbildni) u.tml., bāriņtiesai ir jāpieprasa vajadzīgā informācija, aizpildot pierādījumu iegūšanas veidlapu, tulkojot to attiecīgās ārvalsts oficiālajā valodā un nosūtot to kompetentajai ārvalsts tiesai ar Centrālās institūcijas – Tieslietu ministrijas – starpniecību. Minētā veidlapa ir atrodama Eiropas Komisijas mājas lapā.