57641

Tiesībsargs lūdz ģenerālprokuroru uzsākt pārbaudi
19.05.2015


Tiesībsargs 18.05.2015. nosūtīja ģenerālprokuroram vēstuli ar lūgumu izvērtēt nepieciešamību uzsākt pārbaudi par normatīvo aktu pārkāpumiem bez vecāku gādības palikušu bērnu tiesību aizsardzības jomā: bērnu ievietošanu institucionālajā aprūpē bez tiesiska pamata (pretēji Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27.panta 31 daļā noteiktajam); bērnu ievietošanu ārpusģimenes aprūpē citas pašvaldības administratīvajā teritorijā (pretēji Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 4.panta piektajā daļā un Bērnu tiesību aizsardzības likuma 44.panta otrajā daļā noteiktajam); uzvedības sociālās korekcijas programmu neizstrādāšanu (pretēji Bērnu tiesību aizsardzības likuma 58. panta otrās daļas 7.punktā noteiktajam); bērnu atrašanās aprūpes iestādē nepārskatīšana (pretēji Bērnu tiesību aizsardzības likuma 27. panta 31 daļā noteiktajam); bērnu namu vadītāju kā aizbildņu bezdarbību, nenodrošinot bērnu tiesības uz pilnvērtīgu attīstību (pretēji Civillikuma 255.pantā noteiktajam).

/Informācija pārpublicēta no www.tiesibsargs.lv/ 

PIELIKUMS : Tiesībsarga vēstule ģenerālprokuroram 
      Atpakaļ