Kā rīkoties, ja laulātie vēlas adoptēt bērnu?

Atbilde:

Adopcijas process notiek atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 11.marta noteikumiem Nr.111 „Adopcijas kārtība” (turpmāk – Noteikumi). Bērnu var adoptēt persona, kurai ar bāriņtiesas lēmumu ir piešķirts adoptētāja statuss (turpmāk – adoptētājs).

Bērnu var adoptēt, ja viņš ir iekļauts Adopcijas reģistrā (ir vecāku piekrišana adopcijai vai bērna vecākiem ir atņemtas bērna aizgādības tiesības). Adopcijas reģistrā tāpat tiek iekļautas ziņas par personām, kuras vēlas adoptēt.

Adopcijas pieteikumu persona, kura vēlas adoptēt bērnu, iesniedz savas dzīvesvietas bāriņtiesā. Noteikumu 13.punkts paredz, ka persona, kura vēlas adoptēt bērnu, bāriņtiesā uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz šādus dokumentus:

1)     pieteikumu, kurā norādīti adopcijas motīvi, vēlamais adoptējamo skaits, dzimums un vecums, kā arī adoptētāja reliģiskā pārliecība, ja tāda ir;

2)     laulības apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, ja adoptētājs ir laulībā;

3)     dokumentu, kas apliecina laulības šķiršanu, ja laulība šķirta;

4)     izziņu par nodrošinājumu ar dzīvojamo platību;

5)     dzīves aprakstu (CV);

6)     izziņu par adoptētāja veselības stāvokli, kurā norādītas adoptētāja iedzimtās un iegūtās slimības, ja tādas ir.

Pēc adopcijas pieteikuma un attiecīgo dokumentu saņemšanas bāriņtiesa pārbauda iesniegtos dokumentus un vismaz sešus mēnešus veic personas, kura vēlas adoptēt bērnu, ģimenes izpēti. Pabeidzot personas, kura vēlas adoptēt bērnu, ģimenes izpēti, bāriņtiesa izvērtē tās rīcībā esošo informāciju un lemj, vai personu atzīt par adoptētāju. Ja bāriņtiesa nolemj atzīt personu par adoptētāju, adoptētājs var saņemt informāciju par adoptējamiem bērniem. Saskaņā ar Noteikumu 21.punktu adoptētājs, uzrādot bāriņtiesas lēmumu un personu apliecinošu dokumentu, informāciju par adoptējamiem bērniem var saņemt Labklājības ministrijā. Ja adoptētājs, pamatojoties uz saņemto informāciju, ir izvēlējies bērnu, Labklājības ministrija izsniedz adoptētājam norīkojumu, lai adoptētājs varētu personīgi iepazīties ar bērnu.

Noteikumu 24.punkts paredz, ka adoptētājs 10 dienu laikā pēc iepazīšanās ar bērnu un viņa dokumentiem pieņem lēmumu par bērna ņemšanu aprūpē un uzraudzībā. Ja adoptētājs pieņem lēmumu ņemt bērnu aprūpē un uzraudzībā, adoptētāja dzīvesvietas bāriņtiesa pieņem lēmumu par bērna aprūpes kārtību. Bērnu adoptētāja aprūpē var nodot uz laiku līdz sešiem mēnešiem.

Bāriņtiesa aprūpes laikā veic ģimenes izpēti, aprūpes termiņa beigās apkopo ģimenes izpētes rezultātus un sagatavo atzinumu par to, vai adopcija adoptētāja ģimenē ir bērna interesēs. Ja bāriņtiesa pieņem lēmumu par adopcijas atbilstību bērna interesēm, tā saskaņā ar Noteikumu 34.punktu adoptētājam vienlaikus ar minēto lēmumu izsniedz bērna dokumentus iesniegšanai tiesā. Civillikuma 171.pants paredz, ka adopcija uzskatāma par notikušu, tiklīdz tiesa to apstiprina.