Kas jādara, lai vecvecāks varētu pārstāvēt bērnu, ja bērna vecāki devušies peļņā uz ārzemēm?

Atbilde:

Mazbērna pārstāvībai, vecvecākam ir nepieciešama bērna vecāku izdota notariāli apliecināta pilnvara.

Pilnvaru var noformēt ārvalstī un nosūtīt to pa pastu, bet ja tas nav iespējams, pilnvara jānoformē Latvijas Republikā pie zvērināta notāra vai bāriņtiesā, ja konkrētajā novadā novadu pagastā vai novadu pilsētā nav notāra.

Papildus vēršam uzmanību, gadījumos, kad vecāki objektīvu un attaisnojošu iemeslu dēļ nespēj aprūpēt un pārstāvēt bērnu, viņiem jārūpējas par to, kas šajā laika posmā īstenos bērna aprūpi, kā arī nodrošinās bērna pārstāvību personiskajās un mantiskajās attiecībās. Informējam, ka normatīvie akti paredz vecāku aprūpē esoša bērna nodošanu citas personas aprūpē, līdz ar to, nepastāvot aizbildnības nodibināšanas pamatam, vecākiem ir iespēja nodot bērnu citas personas aprūpē, kā arī vecāki var pilnvarot citas personas noteiktā apjomā pārstāvēt bērnu.

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 45.1panta pirmo daļu vecāki var nodot bērnu citas personas aprūpē Latvijā uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, ja pirms nodošanas vecāku dzīvesvietas bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt. Bāriņtiesa, ja nepieciešams, pieprasa šīs personas dzīvesvietas bāriņtiesas atzinumu par attiecīgās personas spēju bērnu pienācīgi aprūpēt.

Ņemot vērā minēto, ja bērnu aprūpi vecāki paši nevar nodrošināt un ja vecāki vēlaties bērnu nodot vecvecāku aprūpē uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, vecākiem ar attiecīgu iesniegumu jāvēršas bāriņtiesā pēc savas deklarētās dzīvesvietas, kura izvērtēs vecvecāku spējas aprūpēt bērnu un pieņems attiecīgu lēmumu.